top of page
iPhone-X-Urban-MockupDivision-3 copy.jpg
WeSAFEwhite-01.png

ฟรี! บริการใช้งานง่ายและปกป้องข้อมลส่วนบุคลสำหรับบุคลากรองค์กร เพื่อช่วยเฝ้าระวังแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงและเตรียมพร้อมสำหรับการรับวัคซีนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด ผู้ประกอบการ หน่วยงานองค์กรที่มีความสนใจ สามารถติดต่อขอรับบริการผ่านแบบฟอร์มด้านล่าง

COVID-19 Infection Monitoring

and Vaccination Status

  • รองรับให้เจ้าหน้าที่ส่วนกลางขององค์กรสามารถบันทึก timeline ของผู้ติดเชื้อโควิด ในกรณีที่มีการประกาศจากทางการในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที

  • เพื่อให้บุคลากรภายในองค์กรเกิดความอุ่นใจ เมื่อต้องเข้ามาทำงานในพื้นที่เดียวกัน  เพราะต่างคนต่างก็มี timeline ของตนเองและรับรู้การแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อมีการผ่านจุดเสี่ยงเองได้

  • เมื่อวัคซีนมาถึง  หน่วยงานองค์กรสามารถประเมินได้ว่าบุคลากรมีความพร้อมมากน้อยเพียงไร และสามารถประเมินอาการข้างเคียงเมื่อได้รับวัคซีนในแต่ละครั้ง