top of page
iceberg_horizon_under_water_133647_1920x

Our Story

     เรื่องราวของพวกเราที่ได้ถูกเล่าผ่าน Timeline ด้านล่างนี้ เริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) หลังจากที่ อ.จอม (รองศาสตราจารย์ วิรุฬห์ ศรีบริรักษ์) อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Korea University, Seoul, South Korea ในปี ค.ศ. 2003 

     ด้วยความเชื่อและศรัทธาอันแรงกล้าของพวกเรา Spin-off ที่อยู่ ณ BDH (Bangsaen Design House) แห่งนี้ ต้องการให้เกิดสิ่งที่สำคัญที่สุดของการร่วมมือกับระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมต้นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ คือ "ทำให้เกิดสิ่งที่มีความหมายต่อสังคม (Meaningful) เป็นที่ตั้ง"  และเชื่อมั่นว่าองค์ความรู้จากการวิจัยและพัฒนาที่เกิดขึ้นนั้น จะส่งผลกระทบที่สำคัญต่อสังคมและเศรษฐกิจในระยะยาวในที่สุด เพื่อให้ทุกภาคฝ่ายเติบโตไปด้วยกันภายใต้ระบบนิเวศน์ธุรกิจ (Business Ecosystem) ส่งผลให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนในอนาคตอันใกล้นี้

กำเนิด Bangsaen Design House (BDH) Academy for IoT and AI Platform Playground ณ EAST Park (Regional Science Park, BUU)
Screen Shot 2566-01-27 at 16.57.19.png

2023

ก่อตั้งศูนย์ BUU-Infineon IoT Innovation Launchpad ณ EAST Park 
BiiL.jpg
ร่วม MOU และจัดตั้งศูนย์ LIC สสจ. เชียงราย

การลงนามในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านสุขภาพ LIC (Learning Innovation Center) สำหรับใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานด้านการดูแลสุขภาพของบุคลากรสาธารณสุข การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และการดูแลสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยร่วมมือกันพัฒนาทั้งด้านสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ตลอดถึง ซอฟท์แวร์หรือระบบแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้าน IoT Healthcare, Wellness & Wellbeing Smart Living & Safety และ Medical AI เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงกันของข้อมูลในมิติต่างๆ ที่จะนำมาขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพ ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในด้านการดูแลสุขภาพ ทักษะในด้านการใช้เทคโนโลยีฯ และด้านอื่น ๆ ที่จะนำมาขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพต่อไป

280023638_2596549733814613_2757245560561681087_n.jpg
เปิดตัวผลิตภัณฑ์และบริการอย่างเป็นทางการ

1. PremiumCare - Virtual Clinic and Telemedicine สำหรับคลีนิกและโรงพยาบาล

2. VxPACS - Medical Imaging Collaboration and AI Services สำหรับกลุ่มโรงพยาบาลและองค์กรทางการแพทย์

- Health Imaging Dataset Management and AI Model Training Studio สำหรับสำหรับกลุ่มโรงพยาบาลและองค์กรทางการแพทย์

3. DNA Testing for Healthcare and Wellness Programs สำหรับองค์กรและบุคคลทั่วไป

BDH Products.jpg
เปิดตัวผลิตภัณฑ์และบริการอย่างเป็นทางการ

1. Public Healthcare - Care Plan and Caregiver สำหรับตำบล/อำเภอ/จังหวัด

2. VAM Industry 4.0 AI-powered Machine Vision 

3. VAM Security & Surveillance for Smart City

VAM Platform.jpg
Platform Collaboration ระหว่าง Kin-Yoo-Dee Platform และ NAVER Cloud ทางด้าน Healthcare and Medical AI Services

ร่วมจัดสัมนา "Digital Healthcare Transformation Conference Bangkok 2022 (DHTC 2022)" โดย NAVER Cloud ร่วมกับ กิน-อยู่-ดี แพลตฟอร์ม โดยมหาวิทยาลัยบูรพา ภายใต้การสนับสนุนโดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) และองค์กรรัฐบาลเกาหลีใต้ (Global Partnership)

ลงนามai_smartcities_2.jpg
301683801_397828972485401_8059641516964063465_n.jpg
300497390_397505309184434_6112950830847779157_n.jpg
ได้รับรางวัล The 1st Top Ranking of World’s Universities with the Real Impact Ranking 2022 (WURI) ด้าน Crisis Management

จาก WURI Ranking 2022

292068477_8019270004751539_4112357111340962373_n.png
%25ED%2599%2594%25EB%25A9%25.jpg.webp
292200837_8022625697749303_8307518852121227866_n.jpg
ได้รับรางวัล The Winner Award ด้าน Technological  or Digital Innovation of the Year ระดับเอเชีย

จาก The Awards Asia 2022

286903526_347319574203008_7074676635289727800_n.jpg
292068477_8019270004751539_4112357111340962373_n.png
ได้รับรางวัล Prime Minister Award 2021 ทางด้าน Innovation of Crisis

จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA

292068477_8019270004751539_4112357111340962373_n.png
287279536_347320180869614_5618744560569724180_n-2.jpg
ระบบแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ในบริการการดูแลการใช้ชีวิต และ ดูแลสุขภาพระยะยาว
สําหรับผู้สูงอายุ

สอวช. โดย บพข. (PMU-C), ศูนย์ Advance Innovation Center

กินอยู่ดี.jpg

2021

นำเสนอผลิตภัณฑ์ในงาน CES 2020, Las Vegas, USA 

Thailand Pavilion, GAX - Social Labs, ZaneGrowth และ VAMStack

CES1.png
CES2.png
เข้ารอบสุดท้าย WinWinWar Season 2

C asean, บ้านและสวน, ZaneGrowth

2020

ก่อตั้ง Bangsaen Design House (BDH) สำหรับ Spin-off (ZaneGrowth, VAMStack, iOrder)

หมู่ที่ 5 15/133 ตำบล ห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20130

BDH1.png
BDH2.png
TEDxBuraphaU : 
กิน-อยู่-ดี แพลตฟอร์ม 

มหาวิทยาลัยบูรพา

2022

โครงการระบบบริการเฝ้าระวังพิเศษ สําหรับผู้อยู่อาศัยในเมืองอัจฉริยะ

เทศบาลตำบลห้วยงู ชัยนาท, ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้าน ชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน), ZaneGrowth และ แล็ปวิจัย Embedded Systems มหาวิทยาลัยบูรพา

ห้วยงู.png

2019

นำเสนอผลงานวิจัยด้าน Cryptography และ IoT Smart Wearable ในงาน IEEE

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา

  • "Healthcare Center IoT Edge Gateway Based on Containerized Microservices". The 2020 4th International Conference on Intelligent Systems, Metaheuristics & Swarm Intelligence (ISMSI’20) and Association for Computing Machinery (ACM ISBN 978-1-4503-7761-4/20/03), 24-29 

  • "Security of IoT Bluetooth for Health Indicator Measurement Systems Using Crypto Engine: Design and Implementation". The 10th ECTI-CARD 2018, Phitsanulok Thailand, 195-198 

  • "Adaptive Hybrid Encryption and Secret Mixing in Resource-and-Bandwidth- Constrained Systems". The 6th International Conference on Information Communication and Management (ICICM 2016)

  • "Hybrid Encryption Scheme for Digital Content with Key Partitioning and Secret Mixing: Design and Implementation". 10th International ITG Conference on Systems, Communications and Coding (SCC 2015), 1-6.

WT | Wearable Technologies Conference 2019 ASIA

สวทช., Wearable Technologies AG, ZaneGrowth

WTASIA19_BKK_Event.jpg
20190822-wt-2019-1.jpeg
Samitivej @Home

โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรี, แสนสิริ (มหาชน), BAESLAB และ แล็ปวิจัย Embedded Systems มหาวิทยาลัยบูรพา

2018

2017

ลงพื้นที่ Smart Living & Safety ระดับประเทศ โดย Innovation Hubs 

ทปอ., BAESLAB และ แล็ปวิจัย Embedded Systems มหาวิทยาลัยบูรพา

InnoHubs.jpg
เริ่มนำร่อง Smart City Living ร่วมกับ DELL, Intel, ICIC และ SE-ED

เทศบาลตำบลแสนสุข, แล็ปวิจัย Embedded Systems มหาวิทยาลัยบูรพา

Intel Dell smart city to support older p

2016

รางวัล IDC Smart City Asia/Pacific Awards 2016

เทศบาลตำบลแสนสุข, แล็ปวิจัย Embedded Systems มหาวิทยาลัยบูรพา

IDC Award.jpeg
The Gold Medal Award & Special Award สำหรับนวัตกรรม B-Fresh

The Taipei International Invention Show & Technomart (INST 2015), Association of Polish Investors and Rationalizers, สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.), แล็ปวิจัย Embedded Systems มหาวิทยาลัยบูรพา

INST2015.jpg

2015

2014

นำเสนอผลงานวิจัยด้าน Cryptography และ IoT Smart Wearable ในงาน IEEE

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา

  • "Unequal Security Protection: A Unified Framework, Implementation, and Performance Evaluation of Theoretical and Practical Security". The Tenth International Symposium on Wireless Communication Systems 2013

  • "Multiple Secret Key Sharing based on Network Coding Technique for Open Cloud DRM Service Provider". IEEE 17th International Conference on Computational Science and Engineering, 953-959. 

  • "Real-time system for monitoring activity among the elderly using an RF SoC device with triaxial accelerometer data over a wireless sensor network". The 2014 IEEE MTT-S International Microwave Workshop Series on RF and Wireless Technologies for Biomedical and Healthcare Applications (2014)

Spin-off ทีมแล็ป Embedded Systems R&D รุ่น 1,2,3 สู่ BAESLab

แล็ปวิจัย Embedded Systems มหาวิทยาลัยบูรพา, SE-ED (มหาชน)

BAESLabjpeg

2012

Winner Award from Global Android Dev Camp 

แล็ปวิจัย Embedded Systems มหาวิทยาลัยบูรพา

AndroidDevCamp.jpg
ต้นแบบ Wearable โดย ทีมแล็ป Embedded Systems R&D รุ่น 2

แล็ปวิจัย Embedded Systems มหาวิทยาลัยบูรพา

Gen2.jpeg
Wooden Devices.png

2011

เริ่มโครงการเทคโนโลยีเพื่อชีวีแสนสุข โดย NECTEC

เทศบาลตำบลแสนสุข NECTEC (สวทช.) และม.บูรพา

NECTEC.png
ทีมพัฒนาระบบ RFID Sensor Network และ MovingEyes สำหรับ ITS

คณะโลจิสติกส์ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา

  • 20 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่มีศักยภาพสูงในการลงทุน "RFID community" สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  • 15 ผลงานวิจัยเด่น “ดวงตาจราจร (MovingEyes) ” งาน Thailand Research Expo 2011 (วช.)

B-Move.png
B-Base.png

2009

2006

ทีมพัฒนาระบบควบคุมเกมโชว์ 1vs100

ร่วมกับบริษัท Endemol และ กันตนา กรุ๊ป (มหาชน)

เกมส์โชว์ที่ใหญ่ที่สุดเกมส์หนึ่งของโลก ได้มีการนำไปติดตั้งในช่องโทรทัศน์ประเทศเวียดนามไม่น้อยกว่า 5 ปี และช่อง 3 ประเทศไทย

Endemol.png
Endemol2.png
Co-founder ศูนย์วิจัย BAL-Lab

คณะโลจิสติกส์ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา

BAL-LABS.png

2005

2003

ก่อตั้ง Embedded Systems R&D Lab

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา

ESLab2.png
ESLab.jpg
ACITL.png
bottom of page