top of page
ค้นหา

กิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมสุขภาพ จังหวัดเชียงราย

วันที่ 18 ก.ย. 66 (11.20 น.)

บริษัท เซนโกรท จำกัด สำนักงานใหญ่ ได้มอบอุปกรณ์ อะแดปเตอร์แปลงไฟ สำหรับอุปกรณ์เครื่องวัดความดันโลหิต (Omron-Ac Adapter for HEM-7361T) จำนวน 25 เครื่อง ให้กับทางโรงพยาบาลแม่ลาว เพื่อใช้สำหรับการแพทย์ 

“รอบรั้ว สาสุขฯเชียงราย”

อำเภอแม่สรวย " ไกลเหมือนใกล้ แม่สรวยอุ่นใจ NCD@Home "วันที่ 17 ก.ย. 66 ที่ผ่านมา เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอแม่สรวย (สสอ.แม่สรวย / งาน NCD กลุ่มงานการพยาบาล รพ.แม่สรวย / รพ.สต.บ้านห้วยน้ำขุ่น สังกัด อบจ.เชียงราย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนขับเคลื่อน อสม. ในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการดูแลสุขภาพในชุมชนพื้นที่ห่างไกล ณ รพ.สต.บ้านห้วยน้ำขุ่น ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย


โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ อสม. และผู้นำด้านสุขภาพในชุมชน(Health Leader) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCDs)ในพื้นที่ห่างไกลของอำเภอแม่สรวย และสร้างเสริมองค์ความรู้ ทักษะ ของ อสม./ผู้นำสุขภาพชุมชน ในการติดตามตรวจสุขภาพ ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โดยไม่ต้องเดินทางไกลมายังสถานบริการ ผ่านการใช้เทคโนโลยี Smart Health care NCD@Home และบันทึกข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่น กิน- อยู่- ดีในการนี้ นายอุดม ปกป้องบวรกุล นายอำเภอแม่สรวย ได้มอบหมายให้ นายคนอง ทองสุข สาธารณสุขอำเภอแม่สรวย มอบประกาศนียบัตร ให้กับผู้ผ่านการอบรม อสม.ในการดูแลผู้ป่วย NCD โดยใช้เทคโนโลยี Smart Health care NCD@Home (เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 66 ) รวมทั้งส่งมอบชุด Health Kit set เพื่อให้ อสม.ใช้ติดตามดูแลผู้ป่วยต่อไป 

Credit : Facebook

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

และ โรงพยาบาลแม่ลาว-Maelao Hospital

ดู 34 ครั้ง

Commenti


bottom of page