top of page
ค้นหา

KIN-YOO-DEE Platform Playground Day

อัปเดตเมื่อ 15 ก.ค. 2566

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา @ ตึก EAST Science Park มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน

"กิน-อยู่-ดี แพลตฟอร์ม" ต้องการให้เกิดสิ่งที่สำคัญที่สุดของการร่วมมือกับระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมต้นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ คือ "ทำให้เกิดสิ่งที่มีความหมายต่อสังคม (Meaningful) เป็นที่ตั้ง" และเชื่อมั่นว่าองค์ความรู้จากการวิจัยและพัฒนาที่เกิดขึ้นนั้น จะส่งผลกระทบที่สำคัญต่อสังคมและเศรษฐกิจในระยะยาวในที่สุด เพื่อให้ทุกภาคฝ่ายเติบโตไปด้วยกันภายใต้ระบบนิเวศน์ธุรกิจ (Business Ecosystem) ส่งผลให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน


KIN-YOO-DEE Platform ได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ “แพลตฟอร์มทางด้านสุขภาพและการแพทย์แบบครบวงจร” KIN-YOO-DEE Platform Playground Day ครั้งที่ 1 ภายใต้การดำเนินงานระหว่างกลุ่มบริษัท บีดีเอช คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรม

การพูดถึงที่มา และระบบนิเวศของกิน-อยู่-ดี แพลตฟอร์ม โดยมี รองศาสตราจารย์ วิรุฬห์ ศรีบริรักษ์ ผู้ก่อตั้ง Bangsean Design House และได้สัมผัสกับแพลตฟอร์มทางด้านสุขภาพและการแพทย์แบบครบวงจร อาทิเช่น

 • DNA Wellness Analysis

 • Personal Care & Family Care

 • Caregiver Solution

 • 24/7 Care Center Operation Platform

 • Virtual Clinic & Telemedicine

 • Medical Imaging Collaboration Diagnostic

 • Dataset & AI Model Training Studio และ

 • ผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องจากกลุ่มบริษัทต้นน้ำ และกลางน้ำ ของ Kin-Yoo-Dee Ecosystem


ภาคเช้าเปิดด้วย KIN-YOO-DEE OPENING AND VISION โดย รองศาสตราจารย์ วิรุฬห์ ศรีบริรักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และตามด้วยกิจกรรม KIN-YOO-DEE PLATFORM'S PRODUCT HILIGHT SHOWCASES กิจกรรมสัมมนา CASE STUDY SEMINAR VIA KIN-YOO-DEE PLATFORM จากประสบการณ์การใช้งานจริงจากผู้บริหารจากภาครัฐ เอกชน และนักวิจัย และมีการออกบูธแสดงผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีล้ำสมัยจาก KIN-YOO-DEE PLATFORM BUSINESS PARTNERSHIPS มาจัดแสดงในงานนี้ด้วย โดยในช่วงบ่าย ได้มีกิจกรรม Workshop จาก KIN-YOO-DEE PLATFORM ให้ผู้เข้าร่วมงานได้ทดลองใช้งานแพลตฟอร์มทางด้านสุขภาพและการแพทย์ ได้แก่ DNA Wellness Solution by KYD Social Enterprise Team, SelfCare, Community Care & Telemedicine by BDH's ZaneGrowth Team and Faculty of Nursing (BUU) Team, Medical Imaging Diagnostics & Medical AI Services by BDH's VAMStack Teamบริการสำหรับการดูแลความเป็นอยู่และสุขภาพที่ Personalizaed ให้กับแต่ละบุคคลด้วยบริการที่เชื่อมต่อระหว่างกัน เพื่อผู้รับบริการเข้าถึงการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องและให้การใช้งานเครื่องมือดูแลสุขภาพเป็นเรื่องง่าย เพราะการมีสุขภาพที่ดีเป็นเรื่องสำคัญ บริการสำหรับการดูแลข้อมูลสุขภาพอย่างต่อเนื่องที่สามารถเชื่อมโยงกันในครอบครัว เพื่อดูแลคนสำคัญของคุณแบบไร้พรมแดน โดยตัวแทนจากบริษัท เซนโกรท จำกัด และบริษัท แวมสแตค จำกัดสู่การเสวนาพูดคุยในการใช้แพลตฟอร์ม มาช่วยในเรื่องทางการแพทย์ ทั้งคุณหมอ พยาบาล และประชาชน เข้าถึงการรักษาได้ง่าย ผ่านแพลตฟอร์ม กิน-อยู่-ดี นี้ โดยประกอบไปด้วยบุคลากรทางการแพทย์ภาครัฐและเอกชน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงเกียรติ ดังนี้

 • นายแพทย์ภุชงค์ ชื่นชม นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

 • อาจารย์ อรนิช สาลีวงษ์ ที่ปรึกษาศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

 • อาจารย์นายแพทย์ ดร.ชัยภัทร ชุณหรัศมิ์ นายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 • รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง รวีรัฐน์ สิชฌรังษี แพทย์ผู้เชื่ยวชาญด้านกุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน ศูนย์พยาบาลออนไลน์ โรงพยาบาลพระรามเก้า

เพื่อถ่ายทอดและถอดบทเรียนจากการใช้ประโยชน์จริงของ กิน-อยู่-ดี แพลตฟอร์มพร้อมกันนี้ยังได้เข้าเยี่ยมชมบูธบริการและสินค้าจากหน่วยงานร่วมมือต่างๆ อย่าง อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา, บริษัท Point IT, บริษัท SmartEasyOPD, บริษัท HealthTag, บริษัท QTT (Korea), บริษัท Sakorn NursingHome, บริษัท NT (AWS Cloud), บริษัท lifebox, บริษัท belmax, แล็ปวิจัย KMITL Deeptech AI และ บริษัท Hollywood (ร่วมกับบริษัท Vuno - Korea) เป็นต้นภายในงานยังมีการ Workshop โซลูชันของ กิน-อยู่-ดี แพลตฟอร์ม ให้ทางผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้ทดลองใช้งานจริง และมีกิจกรรม จับรางวัลดีๆ จากทาง BDH Group มอบให้ผู้เข้าร่วมเสวนาอีกด้วย และนี่คืออีกจุดเริ่มต้นของการสร้างระบบนิเวศบนฐานนวัตกรรมด้านไอโอทีด้านสุขภาพและการแพทย์ ในภาคพื้นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไป
ดู 209 ครั้ง

Comments


bottom of page