top of page
iMac Pro (Night Version) Mockup aa.jpg

Care Plan Service

ระบบบริหารจัดการการให้บริการบันทึกการตรวจสุขภาพแบบครบวงจร โดยมีจุดเด่นคือ สามารถมอบหมายเจ้าหน้าที่ได้แบบ One-to-Many และ Many-to-Many เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มของสุขภาพได้แบบรายบุคคลหรือแบบกลุ่ม เพื่อเฝ้าระวังสุขภาพอย่างใกล้ชิด พร้อมการแจ้งเตือนไปยัง Caregiver และผู้ที่เกี่ยวข้อง

Desktop-Mockup 2.png
Desktop-Mockup 1.png
Desktop-Mockup 4.png
Desktop-Mockup 6.png

แดชบอร์ดค่าสุขภาพ ช่วยให้เจ้าหน้าที่ส่วนกลางดูภาพรวมของจำนวนผู้รับบริการ เจ้าหน้าที่ตรวจสุขภาพ จำนวนเคสที่ดำเนินการแล้ว และที่ยังไม่ได้ดำเนินการ พร้อมทั้งผลวิเคราะห์ค่าสุขภาพโดยภายรวม

แดชบอร์ดค่าสุขภาพ

บันทึกประวัติและอาการสุขภาพ แจ้งเตือนค่าสุขภาพที่ผิดปกติไปยัง Caregiver และผู้ดูแลที่เกี่ยวข้อง ทำให้สามารถติดตามและบันทึกการสอบถามอาการเมื่อพบค่าสุขภาพที่ผิดปกติไป ทำให้ได้รับการตรวจวินิจฉัยได้อย่างรวดเร็ว

เฝ้าระวังสุขภาพ

สามารถเพิ่มรายการแผนการดูแล หรือแก้ไขได้ มีบันทึกรายการแผนการดูแลที่ดำเนินการเสร็จสิ้น และแสดงแผนการดูแลใหม่ที่ต้องดำเนินการ ช่วยให้สามารถวางแผนจำนวนบุคลากรในการดูแลผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายการแผนการดูแล

แสดงข้อมูลประวัติสุขภาพและแนวโน้มสุขภาพ สามารถเลือกแสดงผลข้อมูลทั้งประเภทค่าสุขภาพ หน่วยงาน ช่วงเวลา และผู้รับบริการ 

รายงานประวัติค่าสุขภาพ รายบุคคล

Marble Surface
Group 372@2x.png

เสริมประสิทธิภาพด้วย
Caregiver Solution 

แอปพลิเคชันสำหรับ Caregiver เจ้าหน้าที่ทางด้านสุขภาพ หรือ อาสาสมัครทางด้านสาธารณสุข เพื่อช่วยให้การออกตรวจสอบสุขภาพนอกสถานที่ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และได้รับข้อมูลที่เป็นจริงเสมอ มีความแม่นยำของข้อมูล และลดโอกาสการสูญหายของเอกสาร เพิ่มการวิเคราะห์สุขภาพของผู้ได้รับบริการหรือคนในชุมชน นำไปพัฒนาสู่การดูแลสุขภาพที่ดีที่สุด

นำเสนอมือ

ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคล
(Data Privacy and Security)

เราให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอย่างมาก ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) ดังนั้นขอให้คุณมั่นใจได้ว่า ข้อมูลของคุณทั้งหมดจะถูกปกปิด และปกป้องด้วยเทคโนโลยี Cryptography  & Cyber Security จนกว่าจะได้รับความยินยอมให้นำข้อมูลไปทำการประมวลผลเพื่อวิเคราะห์ในสิ่งที่จำเป็นเท่านั้น

bottom of page