top of page
Group 372@2x.png

ตัวช่วยบันทึกข้อมูลภาวะสุขภาพอัจฉริยะ

ระบบแพลตฟอร์มที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบการ Nursing Home, Senior Village, Senior Complex, Long Stay และหน่วยงานสาธารณสุขประจำตำบลและจังหวัด  พร้อมชุดกระเป๋าตรวจสุขภาพ และแอพพิเคชันสำหรับ Caregiver เจ้าหน้าที่ทางด้านสุขภาพ หรือ อาสาสมัครทางด้านสาธารณสุข เพื่อช่วยให้การออกตรวจสอบสุขภาพนอกสถานที่ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และได้รับข้อมูลที่เป็นจริงเสมอ มีความแม่นยำของข้อมูล และลดโอกาสการสูญหายของเอกสาร เพิ่มการวิเคราะห์สุขภาพของผู้ได้รับบริการหรือคนในชุมชน นำไปพัฒนาสู่การดูแลสุขภาพที่ดีที่สุด

Google Play Icon + Imported Layers + Imp
Google Play Icon + Imported Layers + Fil

coming soon...

Group 4863@2x.png

บันทึกผลข้อมูลสุขภาพได้อัตโนมัติ

Group 4864@2x.png

เชื่อมต่ออุปกรณ์ medical ได้หลากหลาย

Group 4865@2x.png

แสกน OCR บัตรประชาชน เพื่อยืนยันตัวตน

Group 4866@2x.png

บันทึกภาพประกอบ อาการต่าง ๆ ได้สะดวก

เชื่อมต่ออุปกรณ์ Medical วัดค่าสุขภาพได้หลากหลาย

ข้อมูลค่าสุขภาพจะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัยผ่านแอพพิเคชัน Care Giver และถูกส่งไปเก็บลงในระบบฐานข้อมูลชนิดพิเศษที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ (Immutable Database) พร้อมด้วยระบบบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล (PHR) ภายใต้ระแบบแพลตฟอร์มดิจิทัลด้านสุขภาพ (Digital Healthcare) ซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบแพลตฟอร์มทางการแพทย์ผ่านมาตราฐาน HL7/FHIR ได้ทันทีและปลอดภัย อีกทั้งยังมีระบบ PHR Data Analytics ที่ตรวจสอบความผิดปกติ หรือแนวโน้มแตกต่างจากพื้นฐาน เพื่อทำการแจ้งเตือนไปยังส่วนตัว หรือแพทย์ผู้ให้บริการให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ

Group 4872@2x.png

อัตราการเต้นของหัวใจ (Heart Rate)

Group 4873@2x.png

ความดันโลหิต (Blood Pressure)

Group 4875@2x.png

ค่าออกซิเจนในเลือด (Oxygen Saturation)

Group 4874@2x.png

ระดับน้ำตาลในเลือด (ฺBlood Sugar Level)

Group 4876@2x.png

อุณหภูมิร่างกาย  (Body Temperature)

Rectangle 166.png

ทำงานได้ง่ายขึ้น ด้วยระบบวางแผนการตรวจสุขภาพประจำเดือน

ด้วย Features มอบหมายงานให้แก่เจ้าหน้าที่ และการบันทึกค่าสุขภาพอัตโนมัติ ขณะเจ้าหน้าที่ เดินทางออกตรวจสุขภาพของสมาชิกชุมชน หรือโรงพยาบาล ที่มีการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ เพื่อนำข้อมูลกลับมาวิเคราะห์สุขภาพโดยรวมของสมาชิกชุมชน และส่งต่อข้อมูลของสมาชิกที่มีความเสี่ยงต่อโรคต่างๆ ให้แพทย์ผู้ดูแล เตรียมการดูแลรักษาต่อไป

Group%20376%402x_edited.png
Group%20377%402x_edited.png
Group%20378%402x_edited.png

ระบบ Care Plan ช่วยสนับสนุนการทำงานของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบจัดตารางแผนการตรวจเยี่ยมสุขภาพ ที่มั่นใจได้ว่าเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไปสามารถตรวจค่าสุขภาพของคนผู้รับบริการได้อย่างใกล้ชิด สามารถดูภาพรวมของกลุ่มที่ตรวจค่าสุขภาพได้ผ่านหน้าแสดงผล Dashboard แบบครบทุกมิติ รวมทั้งสามารถแจ้งเตือนสุขภาพของคนรับบริการที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ และสามารถสร้างรายการแผนการดูแล และมอบหมายการทำงานให้ทีมเจ้าหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

bottom of page